Política de privacitat

Política de Privacitat:

A través del present avís, de Supermercado Jespac,SA (des d’ara, Jespac) informa als usuaris del website, en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (des d’ara LOPD) sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Jespac les dades personals que li són sol·licitats en el website per a la prestació dels seus serveis.
També s’informa als usuaris de la incorporació de les dades recaptades a un fitxer que consta degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, i el titular de les quals i responsable és Supermercado Jespac,SA., portant a terme un tractament automatitzat de dades conforme a les finalitats especificades i altres previsions establertes en la present política de privacitat.

Recollida de dades i usos previstos.
La recollida de dades personals es produeix a través de la cumplimentació dels formularis que figuren a la pàgina Web.

La transmissió efectiva de les dades té lloc quan l’usuari prem el botó “ENVIAR” que es troba en el formulari.
Les dades que es sol·liciten són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims de Jespac.
L’usuari haurà d’emplenar el formulari amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de la cumplimentació defectuosa del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

 • A. Treballa amb nosaltres.
  En aquest formulari es recullen dades d’interessats a treballar en els supermercats Jespac, les dades seran tractades amb la finalitat de seleccionar candidats per a llocs de treball.
  S’entendrà expressament acceptat el tractament de dades amb la finalitat anteriorment indicada, al prémer el botó “ENVIAR” que figura en el formulari de recollida de dades.
 • B. Contacta.
  En aquest formulari es recullen dades d’interessats a contactar i sol·licitar informació a supermercats Jespac, les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar el formulari de contacte i l’enviament de la informació sol·licitada i de les activitats i serveis de l’empresa d’acord amb els termes expressats en l’apartat C.
  S’entendrà expressament acceptat el tractament de dades amb les finalitats anteriorment indicades, al prémer el botó “ENVIAR” que figura en el formulari de recollida de dades.
 • C. Tractament de dades per a enviament de comunicacions comercials.
  Jespac podrà utilitzar les dades de caràcter identificatius dels usuaris (nom i cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic) per a l’enviament d’informació comercial de serveis propis de Jespac o comercialitzats per ell.S’entendrà expressament acceptat el tractament de dades amb les finalitats anteriorment indicades al prémer el botó “ENVIAR” que figuren en el formulari de recollida de dades.
  De conformitat amb els requisits exigits en l’article 21 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, al prémer el botó “ENVIAR” consenteix l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic i altres mitjans electrònics equivalents.
  Els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades amb les finalitats abans indicades, dirigint-se per escrit postal a l’adreça de Jespac, C/Alcúdia, 9, 08016 Barcelona, acreditant la seva identitat amb una fotocòpia del DNI, o bé contestant al missatge electrònic rebut amb l’assumpte “NO PUBLICITAT”, o mitjançant el procediment que en cada cas habiliti Jespac para l’exercici d’aquest dret d’oposició.

 • Mesures de Seguretat.
  Jespac ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits en la legislació vigent sobre protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

  Igualment, Jespac s’obliga a complir amb l’obligació de secret respecte de les dades contingudes en els fitxers segons l’establert en la legislació de protecció de dades aplicable. En particular, Jespac informa que ha subscrit els pertinents acords de confidencialitat i protecció de dades amb tercers que tenen accés a dades personals responsabilitat de Jespac para la prestació d’un servei a aquesta, en compliment del disposat en l’article 12 de la LOPD, comprometent-se aquests tercers a tractar les dades amb l’única fi de prestar els serveis contractats per Jespac i a adoptar les mesures de seguretat de caràcter informàtic, organitzatiu i de qualsevol altra índole que en cada cas resultin exigibles.
  Jespac informa que la recollida de dades en la Web es realitza en un entorn tecnològic que aplica alts nivells de seguretat i confidencialitat en la transmissió de la informació. Això no obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

  Ús de la tecnologia cookie.
  Jespac adverteix a l’Usuari de la utilització de cookies quan l’Usuari navega per la pàgina Web. Els cookies utilitzats per Jespac són emmagatzemats en el disc dur de l’usuari però no poden llegir les dades que contingui ni llegir els arxius cookie creats per altres servidors Web. No obstant això, l’Usuari podrà impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de l’opció corresponent en el seu navegador. Jespac utilitza els cookies amb l’objecte de reconèixer als Usuaris que s’hagin registrat i poder oferir-los un servei personalitzat i individualitzat d’acord amb les seves necessitats.

  Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
  L’usuari o persona que ho representi podrà exercitar en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb l’establert en la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, aquests drets poden fer-se efectius mitjançant una comunicació escrita dirigida, i acompanyada de fotocòpia del DNI, a Jespac, a l’adreça C/Alcúdia, 9, 08016 Barcelona, en la qual s’acrediti la identitat de l’usuari, o bé a l’adreça electrònica info@jespac.com.

  En el cas que Jespac prestés algun tipus de servei especial que determini unes previsions específiques diferents, relatiu a la protecció de dades personals, tindrà prioritat l’aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei concret per sobre de les presents, en cas d’incongruència.
  Keisy es reserva el dret a modificar la present política de privacitat de dades per a adaptar-la a novetats legislatives i jurisprudencials, així com a criteris interpretatius d’aquesta normativa que siguin publicats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. En tal cas, Jespac anunciarà dits canvis en la Web amb suficient antelació a la seva posada en pràctica.