Avís legal

Avís legal:

1. CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA WEB I LA SEVA ACCEPTACIÓ 

El present avís (d’ara endavant, el “Avís Legal”) regula l’ús del servei d’accés i utilització de la Web que Jespac, S.A. (d’ara endavant, “Jespac”) posa a la seva disposició.

 

Jespac, S. A., mentre que responsable de la Web informa que té el seu domicili social en
C/ Alcúdia 9-11 baixos 08016 – Barcelona, amb NIF nombre A08828782 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 23104, Foli 203, Fulla nombre B-49.11, Inscripció 4ª.

 

La utilització del Web atribueix la condició d’usuari del Web (d’ara endavant, l’”Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Jespac al moment mateix que l’Usuari accedeixi a la Web. Jespac es reserva el dret a modificar unilateralment, a qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració dels continguts i els serveis de la Web, així com les condicions requerides per a la seva utilització quan això sigui convenient per a la seva millor prestació.

El contingut de la present Web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.

Aquests continguts hauran de ser usats de forma correcta i licita per l’usuari i, en particular queda obligat a utilitzar aquests continguts de forma diligent, correcta i lícita.

No podran usar-se els continguts de forma contrària a la llei, a la moral o als bons costums acceptats en ordre públic.

Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades que vostè pugui realitzar a aquest Web, o a altres pertanyents a terceres empreses els links de les quals podrà trobar dins d’aquesta Web, que atempti contra els drets de propietat de tercers, siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o material que pugui ser considerat delicte o falta en virtut del vigent Codi Penal.

Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts (textos, imatges, veus o estructura) tret que es compti amb l’autorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits.

2. OBJECTE
A través de la Web, Jespac dóna a conèixer als Usuaris tant l’empresa com les seves activitats i serveis.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB

3.1. Caràcter gratuït de l’accés i utilització del Web
La utilització del Web té caràcter gratuït per als usuaris.

3.2. Veracitat de la informació
Tota la informació que faciliti l’usuari a través de la Web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de la cumplimentació dels formularis de recollida de dades. D’igual forma, s’haurà de mantenir la informació facilitada a Jespac actualitzada. En tot cas l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Jespac o a tercers per la informació que faciliti.

3.3. Obligació de fer un ús correcte del Web
L’usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.
A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar el Web amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la Web els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de Jespac, o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).
Jespac es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals.

 

4. COPYRIGHT I MARQUES REGISTRADES
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en la Web són propietat de Jespac o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al Web i/o als serveis atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.
Així mateix, els Continguts són propietat intel•lectual de Jespac o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari, en virtut de l’establert en aquest Avís Legal, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre dites Contingudes van més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del Web.

5. RESPONSABILITATS PER DANYS I PERJUDICIS
L’usuari del Web o de qualsevol de les pàgines Web de terceres empreses, incloses en el website o amb un accés mitjançant un link des del mateix, serà responsable dels Danys i Perjudicis que Jespac pugui sofrir directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades establertes en el present Avís Legal.

6. LIMIT DE RESPONSABILITAT

6.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Web
Jespac no garanteix la disponibilitat del funcionament dels serveis del Web.
Quan això sigui raonablement possible, Jespac advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament del Web Jespac tampoc garanteix la unitat dels Serveis per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva inhabilitat, i en particular, encara que no de manera exclusiva, que els usuaris puguin efectivament utilitzar els Serveis i accedir a les diferents pàgines Web des de les quals es prestin els Serveis.

6.2. Privacitat i seguretat en la utilització del Web
Jespac no garanteix la privadesa i la seguretat de la utilització de la Web, no pot garantir la invulnerabilidad absoluta dels seus sistemes de seguretat.

6.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels Continguts
Jespac no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en aquest.
D’igual forma, Jespac, eludeix tota responsabilitat en els supòsits de fallada en el rendiment, error, omissió, interrupció, defecte de demora en l’operació de transmissió, fallada del sistema o línia, així com en el contingut, exactitud i opinions expressades i altres connexions subministrades per aquests mitjans.
Jespac no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts, ni tampoc garanteix la veracitat, exactitud, exhaustividad i actualitat dels Continguts.
Aquesta Web pot establir enllaços a altres pàgines Web que pertanyen a tercers sobre els quals Jespac no té control algun. En aquests suposats Jespac no assumeix responsabilitat alguna ni compromís sobre la informació continguda en aquestes pàgines ni dels serveis o productes que en elles s’inclogui o ofereixi.

6.4. Deure col·laboració amb les Autoritats Competents 
En cas que una autoritat judicial comuniqui a Jespac o aquesta tingui coneixement efectiu de l’existència d’una informació il•lícita continguda al Web o que lesioni béns o drets d’un tercer susceptible d’indemnització, Jespac col·laborarà amb les organismes competents per a la identificació dels persones responsables d’haver publicat la informació il·lícita, i en tot cas, procedirà a retirar tal informació o fer impossible l’accés a la mateixa.

6.5. Exclusió de responsabilitat
Jespac exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s directa o indirectament a fets no garantits en virtut de les anteriors clàusules 6.1, 6.2, 6.3. i 6.4.

7. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

A través del present avís, de Jespac, S.L., informa als usuaris del website, sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Jespac les dades personals que li són sol·licitats en el website per a la prestació dels seus serveis, subscripció a notícies.

Responsable: Identitat: Jespac, S. A. – NIF: A08828782. Adreça postal: C/ Alcúdia 9-11 baixos, 08016 Barcelona. Telèfon: 932539041. Correu electrònic: clients@jespac.com .

En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat atendre les sol·licituds d’informació, suggeriment, queixa o sol·licitud de targeta client. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a Jespac estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Jespac adverteix a l’Usuari de la utilització de cookies quan l’Usuari navega per la pàgina Web. Política de cookies

Les dades que se sol·liciten són els adequats, pertinents i no excessius en relació amb l’àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims de Jespac.

L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament defectuós del formulari amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

Jespac ha instal·lat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

Igualment, Jespac s’obliga a complir amb l’obligació de secret respecte de les dades contingudes en els seus tractaments segons l’establert en la legislació de protecció de dades aplicable. En particular, Jespac informa que ha subscrit els pertinents acords de confidencialitat i protecció de dades amb tercers que tenen accés a dades personals responsabilitat de Jespac per a la prestació d’un servei a aquesta.

8. DURADA
Jespac podrà interrompre el servei del Web no obstant això, està autoritzada a donar per acabada o suspendre la prestació dels Serveis en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, Jespac advertirà prèviament la terminació o suspensió de la prestació dels serveis del Web.

9. JURISDICCIÓ
Les parts, amb expressa renúncia del seu propi fur, accepten com legislació rectora del present contracte, l’espanyola, i se sotmeten per a la resolució de quants litigis poguessin derivar-se del mateix als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

10. LEGISLACIÓ
Les presents Condicions Generals es regeixen per les lleis espanyoles.