Bases Concurs Instagram

Jespac S.A. (des d’ara JESPAC), amb domicili social al c/ Alcúdia 9 baixos 08016 de Barcelona  amb CIF A08828782, ha decidit organitzar un sorteig que es regirà per les següents bases:  
Primera.- Objectiu del sorteig 
L’objectiu del present sorteig és incrementar les interaccions a les xarxes socials de JESPAC: Instagram. 

Segona.- Període de participació 
El present sorteig començarà el 6 de març de 2024, a les 9:00 hores i acabarà el 19 de març de 2024, a les 23:59 hores (hora peninsular). 


Tercera.- Àmbit territorial 
L’àmbit territorial del present sorteig és tot el territori català. Podran participar en el sorteig totes aquelles persones que tinguin residència en territori català. 


Quarta.- Naturalesa del sorteig 
La participació en el sorteig és de caràcter gratuït i el simple fet de participar-hi implica la plena acceptació de les presents bases en la seva totalitat. En conseqüència, qualsevol manifestació en el sentit de no acceptar-les implica l’exclusió del participant, quedant JESPAC exonerat de les seves obligacions cap al participant. 


Cinquena.- Mecànica del sorteig 
Les persones que vulguin participar hauran de:

1. M’agrada a la publicació

2. Seguir a @jespacsupermercats

3. Etiqueta a dos amics a qui recomanaries venir a comprar a Jespac.

Entre totes les persones participants es farà un sorteig amb 1 guanyador. El premi serà un carro de productes de la nostra marca pròpia valorat en 73€ aproximadament.

Sisena.- Participació i drets d’imatge 
Podran participar en el sorteig totes les persones físiques majors de 18 anys, amb residència legal a Catalunya que compleixin els requisits en els termes establerts en les presents bases legals. 
Totes les dades introduïdes pel participant hauran de ser veraces. En el supòsit que el participant hagués registrat amb dades falses, la seva participació no es tindrà en compte i quedarà exclòs del sorteig. Queda taxativament prohibit l’ús de dades de terceres persones. 
Els participants autoritzen que les seves dades personals remeses siguin publicades a la pàgina web de JESPAC i en qualsevol dels seus canals de comunicació, sense que això generi dret a favor dels mateixos a rebre cap contraprestació. 
Els treballadors i familiars de fins a segon grau de consanguinitat/afinitat de JESPAC, agències de publicitat, agències de promocions i qualsevol que estigui relacionada amb el present sorteig podran participar i fomentar la participació en el sorteig però no podran optar al premi. 

Setena.- Elecció del guanyador 
L’elecció del guanyador es realitzarà el dia 20 de març de 2024.
Un cop acabat el termini de participació en el present concurs, d’entre tots els participants que hagin realitzat la mecànica correctament, s’adjudicarà 1 guanyador de manera aleatòria per mitjà de l’eina Easypromos. En total hi haurà 1 persona guanyadora i 4 suplents.
JESPAC es posarà en contacte amb el guanyador per missatge directe a través del perfil oficial d’Instagram de JESPAC (@jespacsupermercats). Un cop el guanyador accepti el premi, es comunicarà el seu nom a través de l’Instagram de JESPAC. 
JESPAC haurà de rebre l’acceptació del premi per escrit en el termini de 24 hores hàbils (exclosos dissabtes, diumenges i festius) a comptar des de la data de notificació de la seva condició de guanyador o de guanyador suplent. Aquesta acceptació podrà fer-se per correu electrònic o missatge directe i haurà d’incloure el nom complet i el DNI.

En el supòsit que el guanyador no accepti el termini i amb les modalitats a dalt indicades, el premi serà assignat al guanyador suplent que hagi acceptat el premi en el termini i les modalitats indicades en aquestes bases, segons l’ordre de preferència establert. Si cap dels guanyadors o dels guanyadors suplents acceptés el premi en termini indicat el premi quedarà desert. 
El participant que no hagi acceptat el premi en el termini i amb les modalitats a dalt indicades no tindrà dret a cap compensació. 

Vuitena.- Entrega del premi.
El premi serà entregat en qualsevol dels nostres supermercats, queda a elecció del guanyador en quina de les botigues de JESPAC vol recollir el premi.

Novena.- Política de privacitat 
Les dades que els participants facin constar en el sorteig s’incorporaran a un fitxer automatitzat de dades personals titularitat de JESPAC amb l’objectiu de gestionar la participació en el sorteig de que són objecte aquestes bases legals i realitzar les tasques inherents a aquest. Un cop finalitzada l’elecció del guanyador, les dades proporcionades de tots els participants seran incorporades a la base de dades de JESPAC amb la finalitat d’enviar informació comercial de JESPAC. 
Segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el titular de les dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició, en els termes i terminis legalment establerts mitjançant comunicació escrita firmada per l’interessat, remesa per correu al responsable de fitxer de JESPAC a c/ Alcúdia 9 baixos 08016 Barcelona, La comunicació ha de contenir com a mínim el nom/usuari, adreça de correu electrònic i actuació que se sol·licita així com adjuntar còpia del seu document d’identitat o targeta de residència. 
Així mateix, queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d’usuaris o al personal de JESPAC, en particular els continguts que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial, pertanyents a terceres persones quan no tinguin l’autorització del titular dels drets, menyscabin o desprestigiïn la fama o crèdit de JESPAC, siguin considerades com a un cas de publicat il·lícita, enganyosa o deslleial i/o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pugui danyar o impedir el funcionament del lloc. 

Desena.- Limitació de responsabilitats 
JESPAC no es responsabilitza de possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards o qualsevol circumstància imputable a tercers que puguin afectar la participació en el present sorteig. Qualsevol informació proporcionada pel participant serà proporcionada a JESPAC.


Onzena.- Reserva de drets 
JESPAC es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions del present sorteig si existeix causa justificada, sense assumir cap responsabilitat per aquesta modificació, comprometent-se a comunicar amb suficient anticipació les noves bases i condicions de participació. 
JESPAC es reserva el dret de donar de baixa tots aquells participants que estiguin fent un mal ús del sorteig, realitzin actes fraudulents, perjudiquin altres participants o participin amb fotografies ofensives i/o que atemptin contra la seva imatge comercial. 
En cas que es detectin actes fraudulents fent servir programes o eines informàtiques que permetin la participació automàtica i, en general, qualsevol altre mecanisme que contravingui la transparència del sorteig, JESPAC es reserva el dret de donar de baixa i fins i tot retirar el premi de forma automàtica i sense explicació de cap mena a tots aquells participants que s’hagin beneficiat de forma directa o indirecta d’aquesta mena d’actuacions fraudulentes, podent a més exercir totes les accions civils o penals que pugin correspondre. Tot l’anterior inclou la creació de perfils o e-mails efímers o temporals per a poder participar, reservant-se JESPAC el dret de bloquejar aquelles participacions que facin servir aquesta mena de comptes de correu electrònic o perfils.